sk_butterfly

Slovak School - Slovenská škola

Let's grow our Slovak roots together

SK Kid
Count = Počítať
Speak = Hovoriť
Read = Čítať
Write = Písať

SK School calendar 2022-23:

First day of school is September 14/2022

CLOSE DAYS following the CBE (Calgary board of education) traditional calendar:

Oct: 7-10
Nov: 11-13
Dec: 23-31
Jan: 1-8
Feb: 16-20
Mar: 25-31
Apr: 7-10
May: 20-22

Last day of school is June 21/2023

Total: 37 days per school year

REASONS WHY TO ATTEND SLOVAK SCHOOL:

– contact with family in Slovakia

– grow Slovak vocabulary

– teach correct writing, reading and speaking

– attend summer kids camps in Slovakia

– get new friends who speak Slovak too

– knowledge of more languages improves memory, creativity and physical flexibility

– keep and grow Slovak customs and traditions Eastern, St.Nicolas, Christmas etc.

– access to Slovak library and possibility to rent book for whole family in Slovak language

– In future possibility to get Slovak high school diploma which will allow students to study university in Slovakia and European Union

 

DÔVODY PREČO CHODIŤ DO SLOVENSKEJ ŠKOLY

– kontakt s rodinou na Slovensku

– rozšírovanie slovenskej slovnej zásoby

– náuka správneho písania, čítania a rozprávnia

– účasť na pobytových letných táboroch na Slovensku

– získavanie kamarátov, ktorí tiež rozprávajú po slovensky

– znalosť viacerých jazykov zlepšuje pämať, kreativitu a psychickú flexibilnosť

– udržiavanie a rozvíjanie slovenských zvykov a tradícií Veľká Noc, Mikuláš, Vianoce…

– prístup k slovenskej knižnici a možnosť požičiavať si knihy v slovenskom jazyku pre celú rodinu

– v budúcnosti možnosť získania slovenskej maturity, ktorá umožní študovanie na slovenských univerzitách a v štátoch Európskej únie

 

  

Our Partners:

 

Slovak School – Slovenská škola Foundation is planning to raise an estimated amount of $5,000 this year on Fund-raising campaigns. It will cost our organization an estimate of $1,300 to raise this amount. The money raised will be going for advancement of education by establishing and maintaining Slovak School and library, as well as public facility with campuses in Calgary and Edmonton. This will provide program, courses, and facilities for learning Slovak language, culture and heritage. Slovak School- Slovenská škola Foundation is incorporated in Alberta, Canada as Society with access # 5019277333. For any further information, please contact Dr. Eva Hadzima, by phone (403) 256-7297 or (403) 266-2760 or fax (403) 256-1413 or e-mail: info@skschool.ca or mail: #450 Pine Creek Rd., Heritage Pointe, Alberta, T1S 4J9.